βαβάζω


1 hablar inarticuladamente, balbucear o gritar Hsch.

2 aor. inf. βαβάξαι bailar Hsch.β 10.
• Etimología: Formación de origen onomatopéyico rel. βαβαῖ, etc.