αἰσθητικός, -ή, -όν


I 1que percibe por los sentidos, sensitivo τρίτον δὲ αἰσθητικὸν ἐν ἡμῖν μέρος ... τὸ περὶ τὴν ἀκοήν Pl.Ti.67a, ζῷα Thphr.Sens.29, τὴν ψυχὴν λέγει αἰσθητικὴν ἀναθυμίασιν Zeno Stoic.1.39, (ζωή) Arist.EN 1098a2, δύναμις Ptol.Iudic.5.19
subst. τὸ αἰσθητικόν (τοῦ σώματος) Diog.Oen.37.4.1.

2 perspicaz γραῦς Alex.85.

3 perceptible, claro como pred. ἡ τοῦ ‘εἰπεῖν’ λέξις ... αἰσθητικώτερον ἡμῖν τὴν νοητὴν ὑποδείκνυσι θεωρίαν Gr.Nyss.Eun.2.227.

II adv. -ῶς

1 sensorialmente ἔχειν Arist.EE 1230b37, κινεῖσθαι Arr.Epict.1.14.7, cf. S.E.M.7.356.

2 perspicazmente, dándose cuenta εἴ ποτε ... εἶχεν αἰ. ἑαυτοῦ εἰς θυμὸν ἐξαγομένου si alguna vez se daba cuenta de que era arrastrado a la ira Ael.VH 14.23.