Δόλβα, -ης, ἡ


Dolba ciu. de Adiabena, Arr.Parth.12.