Δοῦρα, -ων, τά


Dura

1 Dura Europos ciu. de Mesopotamia, en la ribera izquierda del Éufrates junto a la actual Majadhin, Plb.5.48.16 (o prob. ref. a 2), Isid.Char.2.(1), Zos.3.14.

2 ciu. de Asiria en la ribera izquierda del Tigris al sur de Tekrit, Plb.5.52.2.

3 v. Δῶρα.