Γότθος, -ου, ὁ
• Alolema(s): Γοθθ- Mim.Fr.Pap.15.6, 44; Γουτθ- Orus Eth.p.320.27; plu. Γύθωνες Ptol.Geog.3.5.8; fem. Γόθθισσα Mim.Fr.Pap.15.48


1 Guto héroe epón. de los godos, Orus l.c.

2 ét. gener. plu. godos, gitones pueblo germánico establecido en Sarmacia, Them.Or.10.140c, Olymp.Hist.26, 27, AP 9.805, Ptol.l.c., Dam.Isid.69, Orus l.c., St.Byz.
τὰ τῶν Γόθθων tít. de un mimo Mim.Fr.Pap.ll.cc.