Γάβα, -ης, ἡ
• Alolema(s): con dif. transcr. -βά LXX Es.21.31, I.AI 5.157; -βᾶ I.AI 6.156; Γαβάθ I.BI 5.51; Γαβαθά I.AI 6.56; Γαβαθή I.AI 6.67; Γαβαών I.AI 6.105; Γάββα St.Byz.; Γαβαούπολις St.Byz.


Gaba

1 ciu. de la tribu de Benjamín, al norte de Jerusalén, hoy Tell-al Fūl, LXX l.c., I.BI l.c., AI 5.140, ll.cc., St.Byz.s.u., ll.cc.

2 ciu. al oeste de Galilea construida por Herodes el Grande para su caballería, actual el-Harithiyye, I.AI 15.294, BI 2.459, 3.36, Vit.115, 117, 118.