Γγ, τό


I en el sistema gráfico y fonológico

1 gamma tercera letra del alfabeto griego, Sch.D.T.486.8, 10
en un ejercicio de escritura Α Β Γ ... OMich.672.1 (rom.)
considerada consonante σύμφωνα δὲ τὰ λοιπὰ ἑπτακαίδεκα· β, γ, δ ... D.T.631.13
oclusiva ἄφωνα δέ ἐστιν ἐννέα· β, γ, δ, κ, π, τ, θ, φ, χ D.T.631.19, cf. Arist.Po.1456b30
sonora μέσα δὲ τούτων τρία, β, γ, δ. μέσα δὲ εἴρεται, ὅτι τῶν μὲν ψιλῶν ἐστι δασύτερα, τῶν δὲ δασέων ψιλότερα. καὶ ... τὸ δὲ γ μέσον τοῦ κ καὶ χ D.T.631.23, 26.

2 para representar el resultado de labiovelar sonora en ciertas formas dorias sobre todo en Creta y dial. del noroeste πρεῖγυς, πρειγεύω, πρεσγέα, etc. por jón.-át. πρέσβυς, πρεσβεύω, πρεσβεία, etc.
más dud. en otras formas γλέφαρον, γλήχων, etc. frente a βλέφαρον, βλήχων, etc.

3 por regla ortográfica como representación del alófono nasal velar ante γ, κ, χ, ξ: ἄγγελος, ἀγκών, ἄγχω, φάραγξ Sch.D.T.465.8, EM 315.13G., Eust.40.7
de donde por error ortográfico frec. en inscr. y pap. como graf. por el alófono nasal velar ante principio de palabra en γ, κ, χ, ξ: μὲγ γάρ Marc.Sid. en IUrb.Rom.1155.43, γλῶτταγ καί TDA 49.2, 4 (Atenas IV a.C.), etc.

4 como representación de la velar ante consonante sonora, frec. en inscr. y pap. ἐγβ[άλν IG 13.4B.11 (V a.C.), ἐνδειγνύμενος IG 12(3).320.6 (Tera III a.C.), ἐγλογιστής ITemple of Hibis 4.36 (I d.C.), ἔγδικος INikaia 1202.9 (II d.C.)
menos frec. entre vocales κάτογος (l. κάτοχος) TDA 189a.4 (Lacio II d.C.), Μαίγιον (l. Μαίκιον) IG 14.2276.12 (Liguria I d.C.)
en el grupo inicial γν- alternando con κν- Γνίδος/ Κνίδος, Γνωσσός/ Κνωσσός, γναφεύς/ κναφεύς, etc.

5 esporádicamente como representación de ζ: Γύζυφος por Ζύζυφος TDA 169.31 (Roma IV d.C.)
de π ante ρ: Ὑγρίδο (l. Ὑπ<ε>ρίδο<υ>) IG 14.2276.20 (Liguria I d.C.) (dud., v. ap. crít.).

6 graf. por Ϝ frec. en formas prob. de origen lesbio γανδάνειν· ἀρέσκειν Hsch., γέμματα· ἱμάτια Hsch., γοίδημι· ἐπίσταμαι Hsch., etc.

7 gamma expresiva antepuesta a alguna palabra γδοῦπος, γδουπέω formas poét. por δοῦπος, δουπέω Eust.633.50.

8 característica junto con κ, χ y κτ de la 2a clase de verbos barítonos λέγω, πλέκω, τρέχω, τίκτω D.T.639.1.

II en el sistema alfabético de numeración

1 distinguiéndose de la letra por signos diacríticos (Γʹ, γʹ, γ̅) tres δρα(χμαί) γ' Graff.Dip.L.20 (II/I a.C.), πόδες γ̅ Hero Mens.4, εἰσὶ γάρ τινες ὁρίζοντες ἐν οἷς γ̅ μόνοι παράλληλοι κύκλοι γίνονται hay algunos horizontes en los que sólo hay tres círculos paralelos Gem.5.37, ἡμιωβελίων γ̅ IG 10(2).114.2 (II d.C.), γενομένη δὲ τέκνων μήτηρ γʹ llegando a ser madre de tres hijos, IGBulg.12.209bis.5 (Odeso, imper.), ἀρχιερεὺς μῆνας γʹ sumo sacerdote durante tres meses I.Ap.1.157.

2 tercero ἔτους γʹ en el tercer año, IG 10(2).4.27 (I a.C.), ἐὰν δὲ ἐν τῷ β' ἢ γʹ κύκλῳ Κρόνος καὶ Ζεὺς ἐπικρατῶνται τὸ ἔτος si en el segundo o tercer ciclo Saturno y Júpiter gobiernan el año Vett.Val.168.11, χαῖρε ἡ γʹ, μέχραν ¡te saludo en tercer lugar, mecran!, PMag.4.671
tb. c. n. pr. Βάσσος γʹ Baso III, e.e. hijo y nieto de Baso IGR 4.1587.7 (Claros II d.C.)
tb. escrito γος y declinado ἐν τῷ γ ἔτει en el tercer año Gem.8.33
adv. τὸ γʹ por tercera vez frec. en inscr. ref. a cargos desempeñados ἀγων]οθετήσας τὸ γʹ INap.20.5 (I d.C.), ὕπατος τὸ γʹ IGBulg.12.384 (Anquíalo II d.C.).

3 γʹ como abreviación de τὸ γʹ μέρος un tercio ἐν ἡμέραις κ̅ζ̅ γʹ διαπορευομένη (ἡ σελήνη) τὸν ζῳδιακὸν κύκλον describiendo (la luna) el círculo zodiacal en 27 días y 1/3 Gem.1.30, cf. Hero Mens.20, 40.

4 adv. tres veces λέγων ἅπαξ ἢ ʹγ τὸν λόγον diciendo el conjuro una o tres veces, PMag.4.1037, χαῖρε γ̅, e.e. χαῖρε χαῖρε χαῖρε SEG 36.350.8 (Epidauro, imper.), Ἡράκλεια Ὀλύμπια ἐν Θήβαις ἑξῆς Γ (habiendo ganado) los juegos Heracleos Olímpicos en Tebas tres veces seguidas, FD 1.555.10 (III d.C.), cf. IG 7.49.2, 8 (Mégara III d.C.).

5 menos frec. ͵γ tres mil πλάτος καὶ μῆκος ὀργυιῶν ͵γ ποιοῦσι λίτρας χ̅ el largo y el ancho de tres mil brazas hacen 600 litros Hero Geom.4.15, τάπης Καππαδοκικὸς ἢ Ποντικός (δηναρίων) ͵γ tapete capadocio o del Ponto, tres mil denarios, DP 19.30.

III en diversas cien.

1 z para representar en notación, algebraica o no, cualquier magnitud τρεῖς ἀνάλογον ἔστωσαν ὅροι οἱ Α Β Γ sean xyz tres términos en proporción geométrica Papp.88.5.

2 c para representar una masa móvil, Arist.Ph.240a7
un punto geométrico δύο πάλιν δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν Α Β Γ habiendo sido dadas dos líneas rectas, abc Papp.76.20, cf. Archim.Aequil.1.5, 6, ἔστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ Α Β Γ ὀρθὴν ἔχων τὴν ὑπὸ Β Α Γ γωνίαν sea abc un triángulo rectángulo que tiene el ángulo recto bac Euc.1.47, cf. Papp.344.4, ἁ Α Β (εὐθεῖα) τετμάσθω δίχα κατὰ τὸ Γ sea cortada en dos la línea ab en el punto c Archim.Aequil.4.

3 fil. para simbolizar una proposición, Arist.APr.25a16.

4 medic. para sintetizar en una fórmula casos típicos de enfermedad τὸ μὲν α δοκεῖ δηλοῦν ἀποφθοράν ... τὸ δὲ γ γόνον ἢ γονοειδὲς οὖρον Gal.17(1).612.

5 en esticomitías, γ̅ escrita al margen para indicar cambios de personaje, E.Fr.2bO.M.

6 táct. para marcar filas de soldados, Ascl.Tact.7.6.

7 mús. junto con la ν la nota más grave de la escala disjunta del tetracordio en el modo dórico según el género diatónico, Alyp.p.381.