Βριξάνται, -ῶν, οἱ


brixantas pueblo de Retia, Ptol.Geog.2.12.2.