Βαργύλια, -ων, τά
• Alolema(s): Βαργυλία Ptol.Geog.5.2.7; lat. Bargylia Plin.HN 5.107; Bargylos Mela 1.85


Bargilias o Bargilia ciu. costera de Caria en el golfo Bargiliaco (actual Mandalya), hoy Warwulieh al oeste de Turquía, Plb.16.24.1, 18.2.3, 8.9, Str.13.1.59, 14.2.20, Ptol.l.c., Stadias.286.