Βαργυλιητικός, -ή, -όν
• Alolema(s): Βαργυλιακός St.Byz.s.u. Βαργύλια


bargiliético, bargiliaco, de Bargilia Β. κόλπος golfo de Bargilia actual golfo de Mandalya al oeste de Turquía, Plb.16.12.1, St.Byz.l.c.