Ββ, τό


I 1en el sistema gráf. y fonológico beta segunda letra del alfabeto gr. ἀπὸ τοῦ α̅β̅ μέχρι τοῦ ω̅ Sch.D.T.324.9, consonante σύμφωνα δὲ τὰ λοιπὰ ἑπτακαίδεκα· β̅, γ̅, δ̅ ... D.T.631.13, oclusiva ἄφωνα δέ ἐστιν ἐννέα· β̅, γ̅ ... D.T.631.19, sonora μέσα δὲ τούτων τρία, β̅, γ̅, δ. μέσα δὲ εἴρηται, ὅτι τῶν μὲν ψιλῶν ἐστι δασύτερα, τῶν δὲ δασέων ψιλότερα. καὶ ἔστι τὸ μὲν β̅ μέσον τοῦ π̅ καὶ φ̅ D.T.631.24, cf. Sch.D.T.502.31, labial τὸ δὲ β̅ ἐκφωνούμενον ὁμοίως τοῖς ἄκροις τῶν χειλέων Sch.D.T.43.16.

2 en varios dial. ante vocal, expletiva según los gramáticos antiguos (gener. representa una Ϝ): en panf. λέγει Ἡρακλείδης τοὺς Παμφυλίους ἄλλως χαίρειν τῷ β, προτιθέντας αὐτὸ παντὸς φωνήεντος. τὸ γοῦν φάος φάβος φασί. καὶ τὸ ἀέλιος βαβέλιος Eust.1654.20
en dór. τὸν δὲ Ἠλέα καὶ μετὰ τοῦ β Βηλέα προσαγουρεύουσι Δωρικῶς EM 426.12G.
en lacon. ἔβασον· ἀντὶ τοῦ ἔασον, συγχώρησον. οὕτως Συρακούσιοι καὶ Λάκωνες EM 308.29G.
en eol. ὡς δὲ οἱ Αἰολεῖς ἄλλως τῷ β χαίρουσι προτιθέντες τοῦ ρ ἐν τῷ ῥάκος βράκος Eust.1654.24.

3 como rasgo dial. por otros fonemas:

a) β por δ en eol. y beoc. como resultado de una labiovelar οἱ Αἰολεῖς τὸ δ' εἰς β τρέπουσι ... οὕτως καὶ Βοιωτοὶ ποιοῦσι EM 200.28G.;

b) β por φ en maced. (de *bh ide.) οὐ γὰρ ἀντὶ τοῦ φ τῷ β χρῶνται Δελφοί, καθάπερ Μακεδόνες «Βίλιππον» ... λέγοντες Plu.2.292e, cf. Eust.1654.19;

c) β por π en délf. οὐ γὰρ ἀντὶ τοῦ φ τῷ β χρῶνται Δελφοί, ... ἀλλ' ἀντὶ τοῦ π· καὶ γὰρ τὸ πατεῖν «βατεῖν» Plu.2.292e.

II como numeral c. signos diacríticos

1 β̅ dos πόδες β̅ Hero Mens.3
βʹ dos, segundo ὥς φησι Θεόπομπος ἐν βʹ Ἑλληνικῶν Harp.s.u. πεδάριτος, οὕτως Ἀρρειανὸς ἐτυμολογεῖ ἐν τῷ βʹ τῶν Βιθυνιακῶν EM 176.38G.
doble ἡ κάθαρσις τῆς βʹ ἀγνοίας Olymp.in Alc.213
dos veces Πύθια ἐν Δελφοῖς βʹ ... Παναθήναια ἐν Ἀθήναις βʹ ... IG 7.49 (Mégara III d.C.).

2 ʹβ = δισχίλια dos mil, IG 10(2).571.9 (Tesalónica II/III d.C.) (ap. crít.).

III 1mat. para representar en notación, algebraica o no, cualquier número o magnitud y τρεῖς ἀνάλογον ἔστωσαν ὅροι οἱ A B Γ sean x y z tres términos en proporción geométrica Papp.88, ἔστω σύμμετρα μεγέθεα A B, ὧν κέντρα A B sean x y magnitudes conmesurables, cuyos centros son x y Archim.Aequil.1.6.

2 geom. para representar un punto geométrico B ἔστω τρίγωνον κὀρθογώνιον τὸ A B Γ ὀρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ B A Γ γωνίαν sean A B C un triángulo rectángulo cuyo ángulo recto es B A C Euc.1.47.

3 fil. para simbolizar una proporción ἡ A B πρότασις Arist.APr.25a14.

IV 1métr. para representar una sílaba larga en un esquema métrico βαβα βααβ αββα (el epicoriambo o endecasílabo sáfico) Heph.14.1, cf. 14.3-7.

2 mús. como notación musical β καὶ ὀξεῖα tercera nota aguda del tetracordio en el modo dorio según el género diatónico, Alyp.p.381.28.