Αἰγλήτης, -ου, ὁ
• Alolema(s): Αἰγλάτας CEG 374 (Esparta VI a.C.), IG 12(3).412 (Tera VI/V a.C.), 260 (Anafe), SEG 31.348.21 (Mantinea V/IV a.C.)


el brillante epít. de Apolo Αἰγλήτην μὲν ἐϋσκόπου εἵνεκεν αἴγλης Φοῖβον κεκλόμενοι llamando a Febo el Brillante por su bien visible brillo A.R.4.1716, cf. 1730, Call.Fr.7.23, IG ll.cc.
como n. de pers. CEG l.c., SEG l.c.