Αἰγειροῦσσα, -ης, ἡ
• Alolema(s): Αἰγείρουσα St.Byz.; Αἴγειρος Theopomp.Hist.241; Αἴγειρα Plu.2.304f


Egirusa, Egiro

1 lugar en Megáride, al norte del istmo, junto al lago Escatiotis o Gorgopis, Theopomp.Hist.l.c., Str.9.1.10, Plu.l.c., St.Byz.

2 v. Αἰγιρόεσσα.