ἀποσκοπέω


1 mirar, contemplar c. πρός y ac. o ac. sólo πρὸς σ' S.OT 746, πρὸς τὰ ἐν αὑτῷ παραδείγματα Pl.R.409c, πόρρω Pl.R.432e, πόλιν E.Hec.939, τὰς ναῦς Plu.Caes.37, ἀστερόεντα θεῶν οἶκον AP 7.62
en v. pas. ἡ πόλις ἀποσκοπεῖται la ciudad es visible Procop.Aed.1.1.27
ἀπεσκόπει τὴν φυλακήν montaba la guardia LXX 1Pa.12.30
abs. vigilar Luc.DMar.8.2, μακρόθεν Ph.1.677.

2 examinar, considerar, tener en cuenta gener. de abstr. πρὸς τὸ βίαιον Pl.Plt.291e, πρὸς πολέμους τε καὶ νόσους Pl.R.460a, πρὸς μέλαν φαιὸν ἀποσκοποῦντες ἀπειρίᾳ λευκοῦ considerando lo gris por oposición a lo negro por desconocimiento de lo blanco Pl.R.585a, πρὸς τὸ ἴδιον Arist.Pol.1284b5, εἰς ἐκεῖνα S.OC 1195, οὐκ ἀποσκοπῶν τὸ πλῆθος E.Supp.236, τὸ ἴδιον D.H.6.72, ταῦτα Procop.Goth.4.15.15
en v. med. τὸ μέλλον Plu.Pomp.79.