εἴκοσι(ν)
• Alolema(s): ἐείκ- Il.1.309, Od.4.530, Xenoph.B 8.3, Call.Cer.33, Nonn.D.38.266; cret., lacon., beoc. Ϝίκατι ICr.4.11 (Gortina VII/VI a.C.), CID 1.9A.55 (V a.C.), SEG 39.370b.6 (Laconia V/IV a.C.), Sokolowski 3.72.20 (Tanagra III a.C.); lacon. βείκατι Hsch.; cret., foc., delf., tes. ἴκατι ICr.App.2 (Drero VII/VI a.C.), SEG 37.422.3 (Fócide V a.C.), 43.311B.62 (Escotusa II a.C.), CID 2.5.2.17 (IV a.C.), Call.Fr.196.32; dór. hίκατι CEG 831 (Delfos V a.C.?), IGDS 177.5 (Palermo V a.C.); Ϝείκατι TEracl.2.71 (IV a.C.); panf. φίκατι IPamph.17.5 (III a.C.), 18.5 (II a.C.?); jón. εἴϙοσι IEphesos 1B.2 (VI a.C.); εἴκατι Call.Cer.69, Theoc.4.10, 5.86, IG 9(1).693.10 (Corcira III a.C.?)


numeral cardinal indecl. veinte ἐν δ' ἐρέτας ἔκρινεν ἐ. Il.l.c., κρινάμενος ... ἐ. φῶτας ἀρίστους Od.l.c., θύσω δέ τοι εἴ. βοῦς B.11.104, εἴ. μνέα[ς ἡμι]μνήι δεομένας diecinueve minas y medio, Schwyzer 707b.2 (Éfeso VI a.C.), cf. IGDS l.c., εἴ. δ' ἐκτελέσαις ἐνιαυτούς Pi.P.4.104, κρέα ... ἀνάβραστ' εἴ. ἀνημιωβολιαῖα Ar.Ra.553, μέτριος χρόνος ἀκμῆς τὰ εἴ. ἔτη γυναικί Pl.R.460e, εἴ. ἔτν IG 13.84.38 (V a.C.), εἴ. ἑμερν IG 13.149.6 (V a.C.), ἐν ἁμέρης Ϝίκατι Sokolowski 3.72.20 (Tanagra III a.C.), διαγραφὴ ... τῶν εἴ. καὶ πέντε ταλάντων Plb.31.27.7
οἱ εἴκοσι los veinte ref. a los varones elegidos por los atenienses para el gobierno de la polis, tras la caída de los Treinta, Poll.8.112; οἱ ἴκατι οἱ τᾶς πόλιος quizá ref. el Consejo de la ciu. o βουλή ICr.App.2 (Drero VII a.C.); οἱ εἴ. ἄνδρες trad. de lat. vigintiviri D.C.54.26.6, cf. IEphesos 4110.4 (II d.C.)
c. unidades delante seguidas de καί: ἑνὶ καὶ εἴ. IG 13.475.285, cf. 283 (V a.C.), ἑπτὰ καὶ εἴ. IG 22.1668.29 (IV a.C.)
c. unidades detrás precedidas de καί: εἴ. καὶ δυοῖν IG 22.1612.205 (IV a.C.), εἴ. καὶ τέτταρας IG 22.2496.14 (IV a.C.)
sin καί: εἴ. δύο IG 13.1455.27 (Egina V a.C.), εἴ. δυοῖν IG 13.369.100 (V a.C.), εἴ. τρεῖς IG 22.1672.278 (IV a.C.).
• Etimología: De *eu̯ikm̥ti, c. ἐ- protética, resultado o de y asibilación, frente a Ϝίκατι, sin prótesis, c. resultado α de y conservación de τ. Cf. tb. lat. uigīnti. Comp. de *u̯i- ‘dos’ y el suf. *km̥t- utilizado para formar decenas.