γίγγλυμος, -ου, ὁ
• Alolema(s): γιγλ- I.AI 3.121, 130
• Grafía: graf. γλυμός IG 11(2).142.49 (prob. error del lapicida)


1 gozne o bisagra de puertas IG 42.102.74 (Epidauro IV a.C.), 11(2).142.49 (Delos IV a.C.), 11(2).165.15 (Delos III a.C.), Poll.7.107, 10.22, Hsch.
en máquinas de guerra o puentes levadizos, Hero Aut.20.2, Apollod.Poliorc.190.1
en corazas o cotas de malla, X.Eq.12.6, Hsch.
en motivos arquitectónicos, I.AI ll.cc.
en compar. ἡ κνήμη ... οἷον ἐν γιγγλύμῳ ἐνήρμοσται Hp.Loc.Hom.6, cf. Gal.18(1).533, τὸ κινοῦν ... ὅπου ἀρχὴ καὶ τελευτὴ τὸ αὐτό, οἷον ὁ γ. Arist.de An.433b22.

2 medic. gínglimo, articulación a la manera de gozne Gal.2.735, 736.

3 n. dado a un tipo de beso Paus.Gr.μ 5, Hsch.
• Etimología: Quizá forma red. de la r. *gelH- en grado ø/ø, de la que deriva ags. klyppan ‘abrazar’ y c. otros vocalismos aaa. kliuwa ‘bola’, gr. γλουτός y que haría alusión a ‘forma redonda’ o ‘que gira’.