Βρασίδας, -ου, ὁ


Brásidas general espartano en la guerra del Peloponeso, Th.2.25, 85, Pl.Smp.221c, Ar.V.475, Isoc.6.53, X.HG 2.3.10, D.S.12.43, 62, φρονεῖν τὰ Βρασίδου ser partidario de Brásidas, ser laconófilo Ar.Pax 640
c. honores en Anfiópolis de héroe y salvador de la ciu., Th.5.11, Paus.3.14.1, Plu.Lys.18, 2.400f
en los prov. μῦς ἔδηξε Βρασίδαν ἐν ἰσχάσιν entre unos higos secos, un ratón mordió a Brásidas ref. a que hay que tomar precauciones en todo, Apostol.11.82, cf. Plu.2.79e, 190b, Βρασίδας μὲν ἀνὴρ ἀγαθός· ἁ δὲ Λακεδαίμων πολλὼς ἔχει τήνου κάρρονας Brásidas era un hombre valiente, pero Esparta tiene muchos mejores que él ref. a los que se creen mejores que los demás, Apostol.5.16, cf. Plu.2.190b, 219d, 240c, Lyc.25.